Regulamin konkursu

 

 

Regulamin Konkursu Wyzwanie Czerwonego Kapturka

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/kingaklejmentacademy/, Kinga Klejment ACADEMY, ul. Husarska 18/24, 05-120 Legionowo
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 2. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i Instagram , przy wykorzystaniu postu konkursowego na fanpag’u https://www.facebook.com/kingaklejmentacademy/
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Konkurs trwa do 31.07.2020r. godz. 23.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

 • 2 Uczestnicy

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być [WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY, NP.:
 • osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms]
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/kingaklejmentacademy/udzielenie zgody aplikacji zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
  3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imię, nazwisko, adres IP, adres e-mailna potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/kingaklejmentacademy/
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 3. a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 4. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 5. c) zezwala na przetwarzanie i wykorzystanie prac konkursowych przez Organizatora.
 6. Użytkownicy komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:
 7. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
 8. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

 • 3 Zasady konkursu

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z postu konkursowego umieszczonego pod adresem:
 2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego Strefa Silnych Kobiet By Kinga Klejment a następnie przesłanie w komentarzu do postu odpowiedź na pytanie konkursowe.
 3. Każdy użytkownik jest uprawniony do dowolnej liczby zgłoszeń.
 4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest wstawienie odpowiedzi w komentarzu do postu konkursowego do 31.07. godz. 23.59.
 5. Konkurs przebiega następująco:
 6. a) 31.07.. godz. 23.59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
 7. b) 03.08. jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
 8. c) najpóźniej w dniu 03.08. godz. 23:59 zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 9. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Facebooka wysyłając wiadomość na adres podany w aplikacji konkursowej.

 

 • 4 Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są: udział w konsultacjach z Kingą Klejment i konsultacja z Weroniką Ławniczak
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
 3. a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
 4. b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną na Facebooku oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.
 6. Nagroda nie podlega wymianie i zwrotowi
 • 5 Prawa Autorskie i inne
 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do komentarza.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

 • 6 Reklamacje i postanowienia końcowe
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego 05.08. 2020 r. na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 05.08.2020r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.